Auteurs

De (hoofd)auteur van deze reeks is Roel Grol.

Deze publicatie kwam mede tot stand in het kader van de lerarenopleiding Economie van het Instituut voor Leraar en School (ILS) te Nijmegen.

De volgende mensen hebben door hun enthousiaste hulp en kritiek een belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van dit boek: Harry v.d. Berg, Francien Blitz, Fer Hooghuis, Martin Jansen, Helma Nelissen, Michiel Spee, Maurice Straatmans. Ook is dank verschuldigd aan alle andere studenten en collega’s aan het ILS die hun licht hebben laten schijnen over de werkvormen en zo hebben bijgedragen aan de fine tuning ervan.

Enkele opdrachten in dit boek zijn gebaseerd op publicaties van David Leat. ‘Leren Denken met Economie’ is uitgegeven met toestemming van David Leat en Chris Kington Publishing in Cambridge.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Roel Grol. De auteur stelt het op prijs als de opdrachten in de klas gebruikt worden. Daartoe is het maken van kopieën, onder vermelding van bron, nadrukkelijk toegestaan. Verspreiding daarbuiten, zonder zijn toestemming, níet.